Logo
Alle virksomheder i Danmark skal gennemføre en APV hvert 3. år

Arbejdspladsvurdering - APV

Alle virksomheder i Danmark skal som udgangspunkt gennemføre en APV hvert 3. år. Derved bliver der foretaget en systematisk gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø.

DK Healthcare gør det nemt for jer at opfylde kravene for en APV, og giver jer samtidig et godt ledelsesværktøj, som efterfølgende kan bruges til strategisk opfølgning på de områder af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, der bør fokuseres på.

APV'en skal indeholde følgende:

Få lavet en arbejdspladsvurdering i virksomheden

Hvordan foregår en arbejdspladsvurdering?

Vi tilbyder et opstartsmøde, hvor vi i fællesskab med jer gennemgår spørgsmålene og får dem tilrettet, så de passer bedst til jeres organisation.

Der kan med fordel tages udgangspunkt i tidligere benyttet spørgeskema.

Spørgsmålene omhandler det fysiske- og psykiske arbejdsmiljø og er baserede på vejledning fra Arbejdstilsynet. 

Der berøres områder som bl.a. Indeklima – Ergonomisk arbejdsmiljø – Psykisk arbejdspres – Risiko for ulykker – Sygefravær. Efter gennemført spørgeundersøgelse bearbejdes de indsamlede data. 

Vi udarbejder grafiske diagrammer over besvarelserne, som afleveres sammen med en afsluttende elektronisk rapport indeholdende rådgivning omkring relevante fokusområder. 

Undersøgelsen gemmes i vores system, og vi kan efterfølgende, efter jeres ønske, lave krydstabuleringer af besvarelserne på f.eks. afdelings- eller medarbejder niveau.

APV kan udføres som online undersøgelser eller som personligt 1:1 interview i virksomheden

En APV-undersøgelse kan håndteres på flere måder, alt efter hvad der passer bedst ind i jeres organisation.

Det mest anvendte er en online APV-undersøgelse, men ønsker I et mere personligt præg i forhold til undersøgelsen, kan vi også tilbyde jer et 1:1 interview med hver enkelt medarbejder.

Online APV-undersøgelse

Vælger I en online APV-undersøgelse, udsender vi et elektronisk spørgeskema til hver medarbejder. Som udgangspunkt er undersøgelsen anonym, men hvis I ønsker det, kan vi også lave en ”åben” spørgeundersøgelse, hvor besvarelserne kan identificeres til den enkelte medarbejder. 

Efter udsendelse af spørgeskema, sørger vi for opfølgning inden den aftalte deadline. På den måde kan vi sikre os så mange besvarelser som muligt, og dermed få et retvisende billede af hele organisationen.

Personligt APV-interview

Vælger I et personligt 1:1 interview, gennemgår vores konsulenter spørgsmålene mundtligt sammen med den enkelte medarbejder. 

Der er derved mulighed for at forklare spørgsmålene mere detaljeret og medarbejderen kan stille spørgsmål og uddybe sine besvarelser.

Ved et personligt interview undgår man eventuelle misforståelser af spørgsmålene, hvilket kan sikre et mere nøjagtigt svar.

Fordele ved online APV-undersøgelse:

Fordele ved personligt APV-interview:

APV rapporter som ledelsesværktøj

Den færdige udarbejdelse af APV-undersøgelsen, vil give jer et brugbart værktøj til at planlægge virksomhedens fremtidige handlingsplan. Rapporten vil give ledelsen et retvisende øjebliksbillede af virksomhedens arbejdsmiljø og mulighed for at udarbejde en fremtidig strategi i forhold til eventuelle problematikker.

Uanset om I vælger den online baserede APV-undersøgelse eller det personlige APV-interview, får I:

FAQ

APV DK Healthcare

Find svar på dine spørgsmål vedr. Arbejdspladsvurdering

Når du sidder med arbejdspladsvurderinger på arbejdspladsen, kan der ofte dukke spørgsmål op, som du gerne vil have besvaret. Herunder forsøger vi at svare dig på de mest almindelige spørgsmål vi får stillet både omkring lovkrav og selve APV processerne.

Ønsker du yderligere info er du velkommen til at kontakte os.

Hvorfor lave en APV undersøgelse?

Udover at det er et lovkrav, giver APV’en jer mulighed for at arbejde systematisk og effektivt med arbejdsmiljøet i virksomheden. 

Yderligere er det nemmere at identificere de arbejdsmiljøproblemer, der kan føre til at højt sygefravær, når man inddrager sygefraværet i APV’en.

Lovkrav til APV

Er APV lovpligtigt?
Alle virksomheder med 1 eller flere ansatte skal udarbejde en APV.

Hvor ofte skal der laves en APV?
Man skal lave en APV mindst hvert 3. år. Dog er der også krav om en ny APV efter større omrokeringer, flytning o.lign.

Er der krav til hvad en APV skal indeholde?
Nej der er ingen krav til, hvad en APV skal indeholde. Virksomheden bestemmer selv indholdet. 

Vi tilbyder brancherelevante APV-skabeloner, og man kan også anvende tidligere anvendte APV-skabeloner, så I har et sammenligningsgrundlag i forhold til jeres forrige arbejdspladsvurdering.

I kan finde link til Arbejdstilsynets branchespecifikke APV check-lister her.

APV Processen

Hvilke systemer/værktøjer bruger I?
Vi bruger online spørgeskema, som er individuelt udarbejdet efter APV-skabeloner og som er underlagt GDPR EU-retningslinjer.

Hvordan foregår processen?
Den enkelte medarbejder modtager et personligt link til spørgeundersøgelsen. Efter gennemførelse af spørgsmålene, modtager medarbejderen en mail med deres personlige svar.

Er spørgsmålene anonyme?
Som udgangspunkt er alle besvarelser anonyme. Ønskes det kan undersøgelsen dog også være ”åben”, så virksomheden kan identificere respondenterne.

Hvor lang tid tager det?
Besvarelse af en APV-undersøgelse tager i gennemsnit 5-10 minutter.
Undersøgelsen er åben for besvarelse i en nærmere aftalt periode.

Hvordan håndteres rapporteringen?
Vi bearbejder besvarelserne og fremsender efterfølgende afsluttende rapporter helt ned på f.eks. afdelingsniveau, som vil give organisationen et retvisende billede af medarbejdernes nuværende vurdering af virksomheden.

Hvad har I brug for fra os?
Vi har brug for e-mailadresser på samtlige medarbejdere samt evt. spørgsmål fra tidligere APV, hvis disse skal genanvendes.

Ring til os på 70 26 12 00.

eller book et møde her og få et uforpligtende tilbud.

Opnå øget velvære og trivsel

Kontakt os og vi svarer indenfor 24timer